Български

Форма за входBookmark Us

 
 
Теренно изследване яз. Огоста

В периода 18-28 септември 2010 г. е проведено теренно изследване в басейна на р. Огоста. То включва събиране на сезонни проби от яз. Огоста, както и от р. Огоста под и над язовира. С цел изучаване на разпространението и числеността на популациите на Dreissena (Работна задача WP1) и тяхното въздействие върху водните екосистеми (Работна задача WP3), са събрани проби от 5 станции в яз. Огоста за хидрохимия, бактериопланктон, фитопланктон, фитопланктонни пигменти, зоопланктон, епилитни диатомейни водорасли, макрозообентос и риби.
Изказваме нашата благодарност на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури – гр. Монтана за оказаното съдействие по време на изследването.


 

This website is developed with support from the Bulgarian Science Fund, Ministry of Education, Youth and Science,
within the Project "Assessment and Management of Dreissena spp. Invasions in the Bulgarian Water Bodies",
Contract Number: DO-02-283/2008.

Tyxo.bg  counter