Български

Форма за входBookmark Us

 
 
Програма на семинара

Оценка и управление на инвазията на мидите от род Dreissena във водните басейни в България


Проект ДO 02-283/2008, финансиран от Фонд „Научни изследвания”, Министерство на образованието, младежта и науката


СЕМИНАР ПО ПРОЕКТА

26-30 юли 2010 г., София


ПРОГРАМА


Понеделник, 26 юли 2010 г.


Място: Хотел Славянска беседаКонферентна зала


Председател: Т. Тричкова

10.30-11.00 Представяне на проекта и участниците

11.00-12.30 Промени във водните екосистеми в резултат на инвазията на Dreissena – влияние върху физикохимичните параметри на водата, планктона, макрозообентоса и рибите - Дискусия


12.30-14.00 Обедна почивка

14.00-15.30 Промени във водните екосистеми в резултат на инвазията на Dreissena – влияние върху физикохимичните параметри на водата, планктона, макрозообентоса и рибите – Продължение на дискусията


15.30-16.00 Кафе пауза


Председател: Dr B. Suedel, Dr M. Schultz, Mr D. Kelner

16.00-17.30 Приложение на оценката на риска и анализа за вземане на решения при инвазиите на Dreissena – Дискусия


Вторник, 27 юли 2010 г.


Място: Хотел Славянска беседаКонферентна зала


Председател: Dr B. Suedel, Dr M. Schultz, Mr D. Kelner

10.00-12.30 Разработване на мултикритериен модел за вземане на решения, базиран на риска във връзка с инвазивните миди - Дискусия


12.30-14.00 Обедна почивка


Място: Стая 287, Геолого-Географски факултет, СУ


Председател: Гл. асист., д-р А. Коцев

14.30-17.00 Географските информационни системи като средство за оценка и управление на инвазиите на Dreissena в БългарияДискусия


Сряда, 28 юли 2010 г.


Място: Хотел Глория Палас – Конферентна зала, Бул. „Мария Луиза” № 20


Открита сесия

Председател: Проф., д-р Сашо Траяновски

10.00-10.15 Откриване на семинара и поздравителен адрес

Доц. д-р Румен Калчев, ИБЕИ-БАН

10.15-10.40 Представяне на проекта “Оценка и управление на инвазията на мидите от род Dreissena във водните басейни в България

Теодора Тричкова, ИБЕИ-БАН

10.40-11.05 Въздействие на инвазиите на мидите от род Dreissena върху водните екосистемипредварителни резултати по проекта

Доц., д-р Румен Калчев, ИБЕИ-БАН

11.05-11.30 Анализ на риска и анализ на вземането на решения при управление на инвазивни видове

Dr Martin Schultz, USACE Environmental Laboratory, Vicksburg, Mississippi

11.30-11.55 Разработване на мултикритериен модел за вземане на решения, базиран на риска във връзка с инвазивните миди

Dr Burton Suedel, USACE Environmental Laboratory, Vicksburg, Mississippi

11.55-12.20 План за управление на застрашения вид мида Quadrula fragosa в отговор на заплахата от въздействието на мидата зебра в басейна на река St Croix, Minnesota and Wisconsin, U.S.A.

Dr Daniel Kelner, USACE St. Paul District, Minnesota


12.20-14.00 Обедна почивка


14.00-14.25 Разпространение и численост на популациите на мидите от род Dreissena в България

Доц., д-р Димитър Кожухаров, БФ-СУ

14.25-14.50 Разработване на ГИС база данни и пространствен анализ на инвазията на мидите от род Dreissena в България

Гл. Асистент, д-р Александър Коцев, ГГФ-СУ

14.50-15.15 Генетично разнообразие на популациите на Dreissena polymorpha в България и Dreissena bugensis в Долен Дунав

Dr Luis Popa and MSc Oana Popa, "Grigore Antipa" National Museum of Natural History, Romania (представен от Т. Тричкова)

15.15-15.40 Икономическо въздействие на инвазията на мидите от род Dreissena в България

Светослав Чешмеджиев, Еко-Форум за природата


Четвъртък, 29 юли 2010 г.


09.00 Посещение на ТЕЦ „Марица Изток 2” и язовира-охладител Овчарица.


Петък, 30 юли 2010 г.


09.00 Посещение на засегнати язовири в басейна на р. Струма и яз. Искър.

_________________________


 

This website is developed with support from the Bulgarian Science Fund, Ministry of Education, Youth and Science,
within the Project "Assessment and Management of Dreissena spp. Invasions in the Bulgarian Water Bodies",
Contract Number: DO-02-283/2008.

Tyxo.bg  counter