Български

Форма за входBookmark Us

 
 

Семинар по проекта

Първият международен семинар по проекта е проведен в София в периода 26-30 юли 2010 г. На семинара присъстваха участници от България, Македония и САЩ.

Виж: Програма на семинара

През първите два дни на семинара (26-27 юли 2010 г.) са проведени няколко работни сесии, на които са представени и дискутирани резултатите, получени досега при изпълнението на различните работни задачи. На сесия, ръководена от Т. Тричкова, са обобщени резултатите върху влиянието на инвазиите на Dreissena върху водните екосистеми, включени в Работна задача WP3. Дискутирано е потенциалното влияние върху: физикохимичните показатели на водата (представени от инж. И. Ботев), върху бактериопланктона, фитопланктона и пигментите на фитопланктона (д-р Р. Калчев), зоопланктона (д-р Д. Кожухаров), епилитните диатомейни водорасли (д-р Н. Огнянова), макрозообентоса (В. Тюфекчиева), мидите от сем. Unionidae и рибите (Т. Тричкова).
Д-р M. Schultz, д-р B. Suedel и D. Kelner ръководят брейнсторминг сесия, на която се обсъжда как мултикритерийният анализ за вземане на решения, базиран на риска, да се приложи при изпълнението на Работна задача WP4. Работна задача WP4, озаглавена "Разработване на указания за управление на риска" включва изпълнение на процеса на мултикритериен анализ за вземане на решения с цел определяне на най-подходящите решения за управление на инвазивните миди в българските водоеми. На сесията е дискутирано как оценката на риска и анализа за вземане на решения да се приложат при инвазиите на мидите от род Dreissena.
Сесия, проведена в Геолого-географския факулет на СУ, и ръководена от д-р А. Коцев, е посветена на Географско-информационните системи като средство за оценка и управление на риска от инвазиите на Dreissena. На сесията са представени и дискутирани резултатите по Работна задача WP2.На 28 юли 2010 г. е проведена открита сесия. Д-р Румен Калчев прочете поздравителен адрес към участниците. Т. Тричкова представи целите на проекта, структурата, участниците и планираните дейности в рамките на различните работни задачи. Ръководителите на работни задачи (Д-р Румен Калчев, Д-р Д. Кожухаров, Д-р А. Коцев, С. Чешмеджиев) представиха получените досега резултати в рамките на всяка работна задача. Д-р M. Schultz и д-р B. Suedel дискутираха оценката на риска и оценката за вземане на решения във връзка с управлението на инвазивните видове, както и разработването на мултикритериен модел за вземане на решения. D. Kelner сподели своя опит при разработването на План за управление на застрашения вид мида Quadrula fragosa в отговор на заплахата от въздействието на мидата зебра в басейна на река St Croix, Minnesota и Wisconsin, U.S.A. Т. Тричкова представи резултатите върху генетичното разнообразие на D. polymorpha в България и D. bugensis в Долен Дунав.
На откритата сесия присъстваха представители на МОСВ, ИАРА-МЗХ, учени от институти на БАН, СУ, студенти и представители на неправителствени организации.На 29.07.2010 г. са посетени ТЕЦ „Марица Изток 2" и язовира-охладител Овчарица, засегнати от инвазията на мидата зебра. Проведена е работна среща с ръководителите и представители на Технически отдел, отдел Екология, Химичен цех и Химична лаборатория към ТЕЦ-а. Г-н С. Чешмеджиев направи презентация за икономическото въздействие на инвазията на мидите във водните басейни в България. Инж. И. Статев представи технологичните и финансовите последици за ТЕЦ-а, причинени от заразяването на язовира-охладител Овчарица с мидата зебра. Дискутирани са приложението и ефикасността на различните методи за контрол. Посетени са помпените станции, засегнати от обрастванията на мидите.
На 30.07.2010 г. са посетени засегнати от инвазията язовири по поречието на р. Струма, и яз. Искър - със стратегическо икономическо значение и потенциално застрашен от инвазия.


Снимки: Т. Тричкова, Л. Кендеров, D. Kelner

 

This website is developed with support from the Bulgarian Science Fund, Ministry of Education, Youth and Science,
within the Project "Assessment and Management of Dreissena spp. Invasions in the Bulgarian Water Bodies",
Contract Number: DO-02-283/2008.

Tyxo.bg  counter