Български

Форма за входBookmark Us

 
 
Въздействие
Екологично въздействие: Когато се срещат в големи количества инвазивните дрейсени могат да нанесат драстични промени в екологията на заразените от тях водни басейни:
1. Тяхната филтрираща способност може да причини: понижаване на концентрацията на разтворените твърди вещества и фитопланктона; промени в структурата на фитопланктонните съобщества; увеличаване на прозрачността на водата и стимулиране растежа на макрофитите; както и потискане на зоопланкона.
2. Чрез способността си да образуват обраствания, мидите могат да окажат отрицателно въздействие върху бентосните съобщества от безгръбначни животни, повлиявайки върху тяхното хранене, движение, дишане и размножаване.
3. Въздействието върху рибните популации се изразява чрез колонизиране на местата им за размножаване, и промени в хранителните им навици.

dreis1
dreis2
dreis3

Dreissena polymorpha 

върху Anodonta, р. Дунав

Photo: Matej Polačik

Dreissena върху S. woodiana,

р. Дунав при Русе

Dreissena върху Viviparus,

р. Дунав при Русе

Photos: Lubomir Andreev

dreis4
dreis5
dreis6

Dreissena върху Unio pictorum,

р. Велека

Dreissena polymorpha върху

Viviparus, яз. Рабиша

Екземпляри на Dreissena

върху Unio pictorum, р. Велека

Photos: Lubomir Andreev


Икономическо въздействие: Като основни био-обрастатели, мидите могат да повредят важни хидротехнически съоръжения и навигационни структури и по този начин да причинят значителни щети на топлоелектрически и ядрени централи, пречиствателни станции, напоителни системи и различни промишлени дейности.
vuzdeist
vuzdeist_1
vuzdeist_2

Кулата в яз. Рабиша

 

при различно водно ниво

Photos: T. Trichkova

TEC_1_50
TEC_2_50
TEC_3_50

ТЕЦ Марица Изток 2

Photos: T. Trichkova

Sadki_1_50
Sadki_2_50
Sadki_4_50

Садки, Яз. Овчарица

Photos: Diana Zaharieva

Садки, Яз. Жребчево

Photo: D. Kozuharov
 

This website is developed with support from the Bulgarian Science Fund, Ministry of Education, Youth and Science,
within the Project "Assessment and Management of Dreissena spp. Invasions in the Bulgarian Water Bodies",
Contract Number: DO-02-283/2008.

Tyxo.bg  counter