Български

Форма за входBookmark Us

 
 
Екологични изисквания
Следните параметри на околната среда оказват влияние върху преживяването, растежа и размножаването на видовете от род Dreissena: температура на водата, разтворен кислород, рН, концентрация на калциевите йони, субстрат, дълбочина, прозрачност, скорост на течението и соленост.

Температура на водата. Температурата на водата е от значение за размножаването на мидите. Размножаването на мидата зебра започва, когато температурата достигне 12oC, и е най-интензивно при 15-17oC, което е и оптималната температура за развитие на ларвите. Горната граница, при която възрастите могат да се хранят и растат е 30oC. Приема се, че мидите не могат да оцелеят при температура на водата над 31-33oC и под 0oC.

Разтворен кислород. Мидите от род Dreissena са едни от най-чувствителните сладководни миди към ниско съдържание на разтворен във водата кислород. За минимална концентрация, при която възрастните индивиди могат да оцелеят, се приема 4 mg/l разтворен кислород или 20% насищане при 18oC. Кислородно насищане от 80-90% се смята за оптимално. Изискванията към съдържанието на разтворения кислород нарастват при висока температура на водата (над 25oC), и намаляват при ниска температура, което позволява на мидите да презимуват под леда.

pH. pH регулира приемането на калций при сладководните миди. Ниските стойности на рН причиняват нарушаване на йонния метаболизъм при мидите зебра. Поради това те имат строги изисквания към рН. В лабораторни условия, развитието на велигеровите ларви протича при pH между 7.4 и 9.4, като най-интензивно е при pH около 8.4 при 18-20oC. Минималните гранични стойности за мидата зебра са между 6.5 и 7.5, а максималните - между 9.0 и 9.5.

Концентрация на калций. Мидите се нуждаят от калций за изграждане на черупката и за осморегулацията. Този елемент е от ключово значение за потенциалното разпространение, оцеляване, растеж и размножаване на мидите. Приема се, че минималните концентрации на калциеви йони във водата, необходими за размножаването и растежа на мидите зебра са между 12 и 15 mg/l, а оптималните концентрации за установяване на многочислени възпроизвеждащи се популации - между 20 и 28 mg/l и по-високи.

Субстрат. Ларвите на Dreissena се нуждаят от твърд субстрат, за да се прикрепят и да започнат развитието си на възрастни индивиди. В езерата, където не достига твърд субстрат, те могат да се прикрепят към дървета, клечки, или една към друга, постепенно образувайки плътни колонии. Предпочитан субстрат на мидата зебра са местните миди от сем. Unionidae, охлюви и макрофитна растителност. Възрастните индивиди също предпочитат по-твърд субстрат, като плътността на колониите им се определя от размера на частиците на субстрата.
Виж различни субстрати >>>

Дълбочина. Дълбочината, на която се срещат мидите може да влияе на морфологията на черупката, възрастовата структура и числеността на популациите на Dreissena. Младите миди зебра (на възраст 1-2 години) преобладават в плитките части, където има подходящ субстрат (растителност) и по-високо съдържание на кислород. Числеността на възрастните миди е най-висока в литорала и сублиторала на дълбочина между 2 и 12 m.

Прозрачност на водата. Оптималните стойности на прозрачността на водата по Секи за развитието на мидите зебра са между 40 и 200 cm. По-високата прозрачност може да окаже влияние върху храненето и съответно върху разпространението на мидите. Долната граница за оцеляване се приема 10 cm.

Скорост на течението. Мидите Dreissena обитават стоящи и течащи води. Те могат да се установят при скорост на течението до около 1.5 m/sec. Формите, живеещи при по-силно течение на водата, имат по-добре развит бисус и съответно по-дълбока бисусна бразда.

Соленост. Солеността може да ограничи разпространението на мидите. Мидите зебра се срещат във води, където солеността варира от 0 до 1.9 ‰. Границите на поносимост към солеността зависи не само от нейната концентрация, но и от скоростта на изменението й, както и от съдържанието на солите. При рязко повишаване на солеността мидата зебра умира при 5‰; докато при постепенно увеличаване, видът се развива нормално при соленост от 11‰ и умира при 17‰.

 

This website is developed with support from the Bulgarian Science Fund, Ministry of Education, Youth and Science,
within the Project "Assessment and Management of Dreissena spp. Invasions in the Bulgarian Water Bodies",
Contract Number: DO-02-283/2008.

Tyxo.bg  counter