Български

Форма за входBookmark Us

 
 
Оценка и управление на инвазията на мидите от род Dreissena във водните басейни в България

Договор No. ДО 02-283/2008

Координатор: Институт по зоология, БАН

Ръководител на проекта: Ст.н.с. ІІ ст., д-р Иван Пандурски

Продължителност на проекта: 2008 г. - 2012 г.

Финансиране: Фонд „Научни изследвания", Министерство на образованието, младежта и науката

 

Кратко описание:
Сладководните миди - мидата зебра Dreissena polymorpha и мидата квага Dreissena bugensis са едни от най-агресивните водни инвазивни видове, които могат да причинят огромни екологични и икономически щети. В България, мидата зебра е местен вид за р. Дунав и някои черноморски езера и устия на реки, но през последните години се наблюдава широкото му навлизане във вътрешните водоеми на страната. Има съобщения за заразени язовири в различни райони, като в някои от тях силно са засегнати хидротехническите съоръжения. Наскоро, в българския участък на р. Дунав е установена и мидата квага. Целта на настоящия проект е да се оцени съвременното състояние на инвазията на мидите от род Dreissena във вътрешните водоеми в България и да се разработят указания за управление на уязвими и вече засегнати водни басейни.

За постигането на тази цел, ще бъдат изпълнени следните задачи:
1) ще се изучи разпространението на двата вида миди в България и ще се създаде ГИС база данни на техните инвазии;

2) ще се изучат особеностите на инвазивните популации на мидите от род Dreissena в засегнатите водоеми в страната;
3) ще се изследва въздействието на инвазиите на мидите върху водните екосистеми и хидротехническите съоръжения;
4) ще се разработят мерки за ограничаване на риска от тяхното разпространение;

5) ще се разработят мерки за контрол във вече заразени водни басейни.


Дейностите по проекта ще бъдат разпределени в 6 работни задачи (WP):


WP 1: Разпространение и особености на инвазивните популации на Dreissena spp.;
Ръководител: доц. д-р Димитър Кожухаров


WP 2: Разработване на ГИС база данни и осъществяване на пространствен анализ на инвазията на Dreissena spp.;
Ръководител: главен асист. д-р Александър Коцев


WP 3: Промени във водните екосистеми в резултат на инвазията на Dreissena spp.;
Ръководител: ст.н.с. І ст. д-р Иван Пандурски


WP 4: Разработване на указания за управление на риска;
Ръководител: Теодора Тричкова


WP 5: Оценка на въздействието на инвазията на Dreissena spp. върху хидротехническите съоръжения и разработване на указания за управление и контрол в засегнати водоеми;
Ръководител: Светослав Чешмеджиев


WP 6: Разпространение на резултатите;
Ръководител: Иван Ботев


Очакваме резултатите от проекта да бъдат използвани за научни цели, в индустрията, и в природозащитното законодателство, отнасящо се до местните и чужди инвазивни видове животни. Разработването на план за управление на риска, който да се базира на оценката на потенциални биологични и икономически последствия от инвазията на мидите от род Dreissena, както и на план за действие във вече засегнати водоеми, ще подпомогне мениджърите и управленските институции в борбата им за ограничаване на риска от инвазия на мидите, от една страна, и за намаляване на щетите върху водните екосистеми и индустрията, от друга. 

This website is developed with support from the Bulgarian Science Fund, Ministry of Education, Youth and Science,
within the Project "Assessment and Management of Dreissena spp. Invasions in the Bulgarian Water Bodies",
Contract Number: DO-02-283/2008.

Tyxo.bg  counter