Български

Форма за входBookmark Us

 
 
Естествен и инвазивен ареал на видовете от род Dreissena - съвременни познания, методика и бъдещи изследвания

 

ASO Проект No. 4-08-2008  http://www.aso.zsi.at
Координатор: Институт по зоология, БАН
Ръководител на проекта:
Теодора Тричкова
Участници:
Institute of Ecology, University of Innsbruck, Austria; Ръководител: Univ.-Prof. Dr Leopold Füreder

Hydrobiological Institute Ohrid, Republic of Macedonia; Ръководител: Assist. Prof. Dr Sasho Trajanovski
"Grigore Antipa" National Museum of Natural History, Romania; Ръководител: Assist. Prof. Dr Luis Popa
Продължителност на проекта: 2008 - 2009 г.
Финансиране:
Austrian Federal Ministry of Science and Research through Austrian Science and Research Liaison Offices Ljubljana and Sofia, c/o Zentrum für Soziale Innovation within the program "Research Cooperation and Networking between Austria and South Eastern Europe"


Кратко описание:

Сладководните екосистеми претърпяват драматични промени в резултат на въздействието на човека през последните десетилетия. Последствията са, че много местни растителни и животински видове намаляват или изчезват, докато други видове значително разширяват своя ареал, причинявайки редица екологични, икономически и социални щети. Добър пример в този аспект са мидите от род Dreissena, които включват сладководни и бракични видове с Понто-Каспийски произход. Две от тези миди - мидата зебра, Dreissena polymorpha и мидата квага, D. bugensis, са известни като едни от най-агресивните водни инвазивни видове. Други представители на този род, като D. stankovici, са смятани за ендемични за древните тектонски езера на Балканския полуостров. Целта на този проект е да допринесе за изучаването на видовете от род Dreissena в техния естествен и инвазивен ареал в Европа.


Основните задачи са:
1) Да се съберат наличните данни и да се обмени информация и опит за силно инвазивните видове Dreissena в Австрия, България и Румъния, както и за естествените популации в езерата в Македония;
2) Да се съберат нови данни за заразени водоеми и ново-инвазирали популации;
3) Да се синхронизират различните методики на изследване;
4) Да се планират и подготвят по-нататъшни съвместни действия в тази област.


Целите на проекта бяха осъществени чрез организирането на 6 съвместни теренни изследвания. Събрани бяха сезонни проби от езерата Охридско и Преспанско за изучаване на разпределението и екологичните особености на популацията на D. stankovici. Инвазията на D. polymorpha бе изследвана в 12 Алпийски езера в три Австрийски провинции: Тирол, Залцбург и Горна Австрия. По време на две теренни експедиции бе изследвана инвазията на Dreissena spp. в 7 езера и 7 язовира в България. Организирано бе едно теренно изследване в Долен Дунав за сравнително изучаване на разпространението и особеностите на ново-установената популация на D. bugensis. По време на теренните изследвания бяха проведени 9 работни срещи. На 9-12 октомври 2008 г. в София бе организиран работен семинар, на който бе направен преглед на дейностите по проекта и бяха представени получените резултати. Подготвен и подаден бе съвместен научен проект, който по-късно бе одобрен за финансиране от Фонд «Научни Изследвания» към МОМН. Резултатите от проекта бяха представени на две научни конференции - в България и Италия и обобщени в 4 научни статии.


Очакваме дейностите по проекта и получените резултати да допринесат за изграждането на Европейска научна мрежа в областта на инвазивната биология и екология на видовете от род Dreissena, както и за разработването на национални, регионални и европейски стратегии за чуждите и местните инвазивни видове. От друга страна, очакваме резултатите да допринесат за запазване на биоразнообразието и опазване на естествените екосистеми от инвазии на чужди видове.Project_2_1_50
Project_2_3_50
Project_2_2_50

Работна среща

 

Охридското езеро

 

Р. Дунав, Дробета-Турну Северин

 

 


 

This website is developed with support from the Bulgarian Science Fund, Ministry of Education, Youth and Science,
within the Project "Assessment and Management of Dreissena spp. Invasions in the Bulgarian Water Bodies",
Contract Number: DO-02-283/2008.

Tyxo.bg  counter