Български

Форма за входBookmark Us

 
 
Оценка на риска от инвазия на мидата-зебра (Dreissena polymorpha) във водоеми в Северозападна България с помощта на Географско-информационна система


Договор No. N62558-05-P-0476
Проект No. R&D 1021-EN-01

Координатор: Институт по зоология, БАН

Ръководител на проекта: Ст.н.с. І ст., д-р Младен Живков, д.б.н.

Продължителност на проекта: 2005 - 2006 г.
Финансиране:
U.S. Army Engineer Research and Development Center's International Research Office


Кратко описание:
Естественият ареал на мидата зебра (Dreissena polymorpha) в България е р. Дунав и Черноморските езера и реки. През последните 10 години обаче се наблюдава бързо навлизане на вида във вътрешните водоеми в страната. Има информация за два заразени язовира в Северозападна България. Целта на проекта е да се оцени риска от инвазия на мидата зебра в този район като се анализират наличните биологични данни и факторите на средата с помощта на Географско информационна система (ГИС). Това е първа стъпка в разработването на план за действие в уязвими от инвазията райони на България.

Оценката на физичните и химичните параметри на водните басейни и тяхното съответствие към физиологичните изисквания на мидата зебра е направено на базата на съществуващи данни от мониторинг на реките, пространствени данни и данни от теренни изследвания на язовирите. За да се определи кои физикохимични променливи определят наличието и числеността на мидата зебра са изследвани 15 язовира. Принципният компонентен анализ показа, че по-голямата част от изменчивостта на данните се определя от концентрацията на калциевите йони във водата, pH, електропроводимостта и прозрачността по Секи. За критерии за съответствие на местообитанията са избрани pH, концентрацията на калциевите йони и разтвореният кислород. Определени са и съответните граници на поносимост към тези параметри на средата в съответствие с физиологичните изисквания на мидата зебра по време на ларвния стадий и ранните етапи на нейното развитие. След това, тези параметри са разделени в три главни категории, отразяващи инвазивния потенциал на мидата зебра - Нисък, Среден и Висок. Така събраните данни са обработени и анализирани в ГИС среда в следната последователност - изграждане на ГИС база данни, пространствена и геостатистическа интерполация на лимитиращите фактори, рекласификация и припокриване на слоевете.

Резултатите показват, че въз основа на данните за химията на водата 63.81% от изследваната територия е класифицирана с потенциално висок риск, 15.45% със среден и 20.74% с нисък риск от заразяване с мидата зебра. Други фактори, допринасящи за повишаване на риска от инвазия в язовирите са голямата повърхност на водоемите (над 90 ха), голямата дълбочина (над 22 м), разнообразието на субстрата, умереното количество на биогенните елементи и лесната достъпност от човека. Като потенциални механизми за разпространение на мидата зебра в района се определят наличието на директна водна връзка с р. Дунав, както и пренасянето на ларви и възрастни индивиди с риболовни уреди, лодки или зарибителен материал от р. Дунав, близките рибовъдни стопанства или други заразени водоеми.

 

Project_1_1_50 Project_1_2_50 Project_1_4_50

Photo: R. Kennedy

Photo: R. Dimitrov

Photo: D. Kozuharov 

This website is developed with support from the Bulgarian Science Fund, Ministry of Education, Youth and Science,
within the Project "Assessment and Management of Dreissena spp. Invasions in the Bulgarian Water Bodies",
Contract Number: DO-02-283/2008.

Tyxo.bg  counter