Български

Форма за входBookmark Us

 
 
Дунавска експедиция 2012

 

clip_image001 clip_image002  

 

В периода 2-10 септември 2012 г. е проведено научно изследване с лодка в българския участък на р. Дунав - от гр. Видин (реч. км 796) до гр. Русе (реч. км 502). Изследването е организирано в рамките на проекта "Потенциални заплахи за устойчивото развитие в Дунавския и Черноморски район: р. Дунав като коридор за чужди инвазивни видове" и финансирано от Международната асоциация за изследване на р. Дунав (IAD) и Мрежата за инвазивни чужди видове в Югоизточна Европа (ESENIAS). В изследването участваха специалисти от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН и Биологическия факултет при СУ „Св. Климент Охридски".

Събрани са проби за химия на водата, фитопланктон, зоопланктон, епилитни диатомови водорасли, макрофити, бентосни безгръбначни животни и риби от общо 14 станции. Събраните проби и данни ще бъдат анализирани за присъствие и количествени параметри на инвазивни видове, придружаващи съобщества и екологично състояние.
 
 

This website is developed with support from the Bulgarian Science Fund, Ministry of Education, Youth and Science,
within the Project "Assessment and Management of Dreissena spp. Invasions in the Bulgarian Water Bodies",
Contract Number: DO-02-283/2008.

Tyxo.bg  counter