Български

Форма за входBookmark Us

 
 
ESENIAS

В момента се разработва интернет страницата на наскоро създадената Мрежа за инвазивните чужди видове в Югоизточна Европа (East and South European Network on Invasive Alien Species, ESENIAS), която е достъпна на адрес: http://www.esenias.org.

 

Основната цел на Мрежата ESENIAS е да се изгради регионално сътрудничество между страните в Югоизточна Европа за изграждане на обща база данни върху инвазивните чужди видове, за повишаване на информираността на обществеността и управляващите за проблема, и за подпомагане на ранното откриване, унищожаване, контрола и смекчаване на последствията от въздействието на инвазивните чужди видове.

Интернет портала на ESENIAS ще осигури форум за обмен на информация за:

  • Инвазивните чужди видове в Югоизточна Европа - научни имена, биология, екология, местообитания, инвазивност, пътища на разпространение и въздействие (списъци на видове, основна и подробна информация за видовете)
  • Първо установяване, находища и разпространение на инвазивните чужди видове в Югоизточна Европа (съобщения за установяване на нови видове, интерактивни карти на разпространението им)
  • Информация за оценка и управление на риска на инвазивните чужди видове (протоколи за оценка на риска, управленчески решения и практики, планове за действие)
  • Законодателство, ръководства и научна литература, отнасяща се до инвазивните чужди видове в региона.
В ESENIAS участват експерти по биоразнообразие, управление на околната среда и борба с вредителите от национални и регионални държавни институции по околна среда и селско стопанство, представители на научни организации и организации, занимаващи се с инвазивните чужди видове. Понастоящем членове на Мрежата са Албания, Босня и Херцеговина, България, Гърция, Косово съгласно резолюция 1244/99 на Съвета за сигурност на ООН, Бивша югославска република Македония, Сърбия, Турция, Хърватия и Черна гора. Очаква се в бъдеще в Мрежата да се включат и други съседни страни от региона, както и страни от Южна Европа и районите на Средиземноморието и Черно море.
 

This website is developed with support from the Bulgarian Science Fund, Ministry of Education, Youth and Science,
within the Project "Assessment and Management of Dreissena spp. Invasions in the Bulgarian Water Bodies",
Contract Number: DO-02-283/2008.

Tyxo.bg  counter