Български

Форма за входBookmark Us

 
 
Климентови Дни 2010
IMG_8725
Докторант Мариета Станачкова участва в Младежка Научна Конференция „Климентови дни", организирана от БФ на СУ „Св. Климент Охридски" на 22-23 ноември 2010 г. в София, http://klimentovi-dni.biofac.info. Тя представи постер на тема "Промени в зоопланктонното съобщество в яз. Жребчево преди и след инвазията на мидата Dreissena polymorpha (Pallas, 1771)" със съавтори Д. Кожухаров, Т. Тричкова, И. Ботев и В. Тюфекчиева. Резултатите от изследването са обобщени в статия, публикувана в сборник от конференцията.

 

This website is developed with support from the Bulgarian Science Fund, Ministry of Education, Youth and Science,
within the Project "Assessment and Management of Dreissena spp. Invasions in the Bulgarian Water Bodies",
Contract Number: DO-02-283/2008.

Tyxo.bg  counter